Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Wijzigingen in de Natuurschoonwet

Wijzigingen ten aanzien van natuurterreinen

 

 NSW voor 1-6-2007  Natuurschoonwet na 1-6-2007
Definitie: te rangschikken natuurterreinen:
Heidevelden, hoogveenterreinen,
zandverstuivingen, duinterreinen, kwelders, schorren, gorzen, slikken, riet- en ruigtlanden, laagveenmoerassen, voorzover het geen landbouwgrond is. 
Rangschikking van een deel van een
buitenplaats als landgoed (bijvoorbeeld alleen het koetshuis) is ook mogelijk als dit deel/object deel uitmaakt van een buitenplaats die aan de voorwaarden voldoet. Bij een verzoek tot rangschikking van een buitenplaats (of een deel daarvan) moet u een
afschrift van de beschikking overleggen waaruit blijkt dat een onroerende zaak is aangewezen als beschermd monument.
Als u landbouwgronden inricht of anderszins voldoende geschikt maakt voor de ontwikkeling tot natuurterrein, mag u deze ook als natuurterrein aanmerken. Wel moet hier een
goedgekeurd natuurinrichtingsplan aan ten grondslag liggen. Ook heeft u een schriftelijke verklaring nodig waarin wordt verklaard dat elk gebruik van de grond dat de ontwikkeling tot natuurterrein kan belemmeren, is gestaakt.


* Bron: informatief informatiebulletin LNV Loket van het ministerie van LNV.
U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie.