Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Natuurschoonwet voordelen

Voordelen op een rij

De Natuurschoonwet rangschikking zorgt voor diverse fiscale voordelen om het landgoed in stand te houden. Zoals het buiten invordering houden van successierechten en schenking, vrijstelling van overdrachtsbelasting en een vermindering van de WOZ-waarde. Hieronder vindt u een overzicht van de meest opvallende voordelen: 

Successierechten
Bij landgoederen welke gerangschikt zijn onder de natuurschoonwet is de erfgenaam volledig vrijgesteld van successierechten mits het landgoed geheel is opengesteld voor publiek. Indien het landgoed niet is opengesteld wordt 50% vrijstelling verleend op basis van de waarde in het economisch verkeer (ca. 80% van de marktwaarde). Het landgoed kan eventueel direct na vererving en schenking nog worden opengesteld.

Overdrachtsbelasting: gefaseerde overdracht
Bij overdracht van het landgoed is na de rangschikking geen overdrachtsbelasting (6 %) verschuldigd. De overdracht kan eventueel gefaseerd plaatsvinden. Als binnen 6 maanden na de overdracht van een gedeelte kleiner dan 5 ha aanvullende grond wordt gekocht (aansluitend aan elkaar), kan het geheel worden gerangschikt onder de natuurschoonwet en zijn beide vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Verkrijgt u een landgoed dat wel aan de criteria voor rangschikking voldoet, maar nog niet is gerangschikt kunt u nog een vrijstelling krijgen van de overdrachtsbelasting. U moet dan wel zorgen dat uw aanvraag rangschikking als landgoed binnen is bij Dienst Regelingen op het moment dat u het landgoed in uw bezit krijgt;

WOZ
Voor de WOZ worden de landgoederen verminderd gewaardeerd. De gerangschikte ondergrond wordt een waarde nihil toegekend. Aan de opstallen met ondergrond wordt een waarde in het economisch verkeer toegekend ( gemiddeld 80% van de marktwaarde). Deze verminderde waardering heeft gevolgen voor de OZB, Waterschapslasten en het huurwaardeforfait (Box I). De verminderde waardering op grond van de WOZ blijkt veelal niet bij de taxateurs en gemeenten bekend te zijn. Het is raadzaam hier attent op te zijn.

Vermogensrendementsheffing
De opstallen vallen onder de vermogensrendementsheffing. De overige gronden vallen buiten de vermogensrendementsheffing.
De grond van uw gerangschikte landgoed is vrijgesteld van OZB. Van de woning(en) op het landgoed wordt de OZB niet berekend over de economische waarde van de woning maar over de bestemmingswaarde. Dit kan omdat het landgoed 25 jaar in stand gehouden moet worden en de bestemmingswaarde van uw woning dus lager is dan de economische waarde.
Deze vrijstelling overigens niet voor de delen van uw landgoed die in vruchtgebruik of erfpacht zijn.

Overige fiscale voordelen:

Inkomstenbelasting
Voor uw eigen woning moet u een bedrag tellen bij uw inkomen in box 1. De hoogte daarvan is afhankelijk van de WOZ-waarde. Als de woning gerangschikt is geldt de lagere bestemmingswaarde. Daardoor wordt de inkomstenbelasting minder.

Vennootschapsbelasting
Wanneer u een rechtspersoon bent of hebt kunt u vrijstelling krijgen van de vennootschapsbelasting.