Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Informatie over nieuwe landgoederen in de provincie Overijssel

Gemeentes binnen de provincie Overijssel: 25
Almelo, Bathmen, Borne, Dalfsen, Dinkelland, Deventer, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland, Zwolle

Alle informatie over nieuwe landgoederen in Overijssel op een rij:

Minimale oppervlakte
Een nieuw landgoed moet een minimaal oppervlak hebben van 10 hectare landbouwgrond wat nog niet onder de natuurschoonwet is gerangschikt.

Bebouwingsmogelijkheden
Op het landgoed kan ontwikkeld worden een landhuis/woongebouw van allure van minimaal 1000m3, eventueel met een kantoorfunctie waarbij men kan werken aan huis. Extra wooneenheden zijn mogelijk mits de woningen een onderlinge samenhand hebben die de allure van het landgoed versterkt en er per woning 5 hectare extra groen wordt gerealiseerd.

Mogelijkheden natuurontwikkeling & opstelling landgoed
Het landgoed dient tenminste voor 30% uit bos of natuurterrein te bestaan. Het nieuwe landgoed dient voor het publiek te zijn ontsloten en is openbaar toegankelijk.

Locatie
In de gehele provincie liggen mogelijkheden, behalve in de zone IV- weidevogel- en ganzengebieden en in open grootschalig landschap en landbouwontwikkelingsgebieden.

De mogelijkheden van uw terrein binnen een specifieke gemeente
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van uw terrein binnen de gemeente, neem
contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten voor deze provincie
Zoekt u een geschikte landschapsarchitect, of heeft u andere vragen neem
dan contact met ons op voor gratis vrijblijvend advies. Landoederen Net helpt u graag op weg.


Meer informatie en artikelen omtrent nieuwe landgoederen in Overijssel:

Onderstaande informatie is afkomstig van het document van de Provincie Overrijssel 'Op weg naar nieuwe landgoederen in de provincie Overijssel.- jan.2002'. 

Randvoorwaarden voor de aanleg van een nieuw landgoed
– Het nieuwe landgoed is ten minste 10 ha groot en ligt in het landelijk gebied (zoals aangegeven in het streekplan).
– Het nieuwe landhuis heeft een inhoud van ten minste 1.000 m3, heeft een woonbestemming, heeft allure van een exclusief karakter. Beplanting en landhuis verrijken het landschap.
– Het landhuis kan meer dan een wooneenheid bevatten. Bij een wooneenheid is het landgoed ten minste 10 ha groot. Bevat het meer dan een wooneenheid, dan moet er voor iedere extra wooneenheid 5 ha extra grond worden toegevoegd aan de 10 ha. Het nieuwe landgoed in een grondwaterbeschermingsgebied zal maximaal drie wooneenheden mogen tellen, in de stadsrand van de grote steden mogen dit er meer zijn.
– Ten minste 30% van het landgoed bestaat uit nieuw bos.
– 90% van het terrein is openbaar toegankelijk.
– Het nieuwe landgoed vormt een aaneengesloten geheel en wordt duurzaam instandgehouden.
– Het nieuwe landgoed voldoet aan de eisen van de Natuurschoonwet.
– Het nieuwe landgoed is zodanig gesitueerd dat het geen belemmeringen oplevert voor de landbouw. Het nieuwe landgoed leidt niet tot nieuwe planologische beperkingen in het kader van streek- en bestemmingsplannen. In situaties waar het nieuwe landgoed aan landbouwgrond grenst, zullen maatregelen voor het nieuwe landgoed geen nadelige gevolgen hebben voor de omringende landbouwgronden (bijvoorbeeld waterpeil). Nieuwe landgoederen worden niet als verzuringsgevoelig beschouwd in de zin van de Interimwet ‘Ammoniak en veehouderij’ en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten.
– De aanvraag door een initiatiefnemer voor een nieuw landgoed bestaat uit een bouwplan voor het woongebouw, een inrichtingsplan voor tuin en overig terrein, een document waarin opgenomen is de juridische vormgeving en een exploitatieopzet voor onderhoud en beheer van het gehele landgoed.
– In de aanvraag is aangegeven welke doeleinden met het nieuwe landgoed worden beoogd en wat in de gegeven specifieke situatie de maatschappelijke voor- en nadelen zijn. Na aanvraag bij gemeente of WMO zal de Vereniging Het Oversticht advies uitbrengen over het gehele landgoed, dat wil zeggen zowel het bouwplan als het inrichtingsplan. Vervolgens stuurt zij de aanvraag en het advies door naar de provincie, vergezeld van een ontwerp-partiële herziening voor het bestemmingsplan buitengebied.
– Het nieuwe landgoed in een grondwaterbeschermingsgebied voor drinkwaterwinning levert een verbetering op voor de kwaliteit van het
grondwater ten opzichte van de oorspronkelijke situatie (‘stap-vooruit-principe’).
Bron: overijssel.nl


Nieuw landgoed beginnen in deze provincie?
Heeft u plannen of ideeën voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed in deze provincie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag op weg en emailen u gratis de benodigde adressen en contactgegevens die u eventueel kunt gebruiken.