Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Informatie over nieuwe landgoederen in de provincie Drenthe

Gemeentes binnen de provincie Drenthe: 12
Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld

Alle informatie over nieuwe landgoederen in Drenthe op een rij:

Minimale oppervlakte
In het Provinciaal Omgevingsplan zijn criteria opgesteld waarbij men uitgaat van een oppervlakte van tenminste 5 hectare bos op een nieuw landgoed. Binnen dit kader werken verschillende gemeenten aan eigen beleidsnotities. Een belangrijke eis is dat de nieuwe landgoederen een productie doelstelling moeten hebben. Daarbij is het ook van belang dat het totale landgoed een belangijke maatschappelijke meerwaarde krijgt.

Bebouwingsmogelijkheden
Een woonshuis/ bebouwingseenheid van uitstraling en allure. De ontwikkeling van nieuwe landgoederen dient aan te sluiten op de omliggende bebouwing. Het gemeentelijk beleid dient geraadpleegt te worden voor het beleid van de directe woon- en leefomgeving.
Maximaal 10 procent van de totale oppervlakte is privé-terrein en de rest is openbaar toegankelijk.

Mogelijkheden natuurontwikkeling & opstelling landgoed
Binnen het landgoedontwerp moet er een zowel een ecologische, als economische en ruimtelijke eenheid zijn. De uitgangspunten van de natuurschoonwet worden door de provincie gevolgt. Natuur- en landschapswaarden moeten worden versterkt op de locatie.

Locatie
Moet passen binnen het beleid van de provincie waarbij bosclustering centraal staat.

De mogelijkheden van uw terrein binnen een specifieke gemeente
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van uw terrein binnen de gemeente, neem
contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten voor deze provincie
Zoekt u een geschikte landschapsarchitect, of heeft u andere vragen neem
dan contact met ons op voor gratis vrijblijvend advies. Landoederen Net helpt u graag op weg.


Meer informatie en artikelen omtrent nieuwe landgoederen in Drenthe:

Landschap ontwikkelen met kwaliteit via een nieuw landgoed
Een particulier realiseert in het Zuid Drentse hoogveenontginningsgebied een nieuw landgoed. Het Ministerie van LNV geeft in de rijksnota Visie Stadslandschappen aan dat het landschap en de duurzame kwaliteit gebaat zijn bij meer particuliere investeringen. Aan de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van de moderne buitenplaatsen worden hoge eisen gesteld.
De provincies stimuleren ook de aanleg van nieuwe landgoederen omdat particulieren daarmee bijdragen aan verschillende maatschappelijke doelen. Drenthe heeft als aanvullende eis aangegeven dat een nieuw buiten een ecologische, ruimtelijke en economische eenheid moet vormen.
Bron: minlnv.nl

Landgoederen
Landgoederen of delen ervan kunnen in begrensde beheers- en/of natuurgebieden liggen, waardoor de SAN respectievelijk de SN van toepassing is. Het merendeel van de landgoederen is gerangschikt onder de Natuurschoonwet (NSW). Voor gronden die onder de NSW vallen is
aankoop niet noodzakelijk. Particulier natuurbeheer heeft hier de voorkeur.
Nieuwe landgoederen of uitbreidingen van bestaande landgoederen komen alleen in aanmerking om als natuur- of beheersgebied te worden begrensd, wanneer ze naar het oordeel van de provincie bijdragen aan een duurzame en stabiele EHS. Deze begrenzing kan plaatsvinden als
wijziging van eenvoudige aard.
Bron: NATUUR- EN LANDSCHAPSDOELEN IN DRENTHE Integraal gebiedsplan 2006


Onderstaande artikel is geschreven door Lukas Koops en is een artikel uit het tijdschrift Noorderbreedte, 27 - NO. 3. (2003) Noorderbreedte is het tijdschrift over het landschap, de cultuurhistorie, de natuur en het milieu in Friesland, Drenthe en Groningen.

NIEUWE LANDGOEDEREN IN DRENTHE

Sinds 1995 streeft het rijk naar de aanleg van nieuwe landgoederen, om in samenhang met kleinschalige woningbouw nieuw bos te creëren. Van de drie noordelijke provincies zijn er vooral in Drenthe nogal wat initiatieven. Veel gemeenten worstelen echter nog met de vraag welke ontwikkelingen ze wel en niet willen toestaan.

In Nederland zijn nogal wat landgoederen te vinden, en tot in het begin van de vorige eeuw werden er ook nog nieuwe landgoederen aangelegd. Vervolgens gebeurde er op dit terrein lange tijd bijna niets meer. Dat veranderde in het begin van de jaren negentig, toen in het kader van bosuitbreiding steeds vaker werd gepleit voor het realiseren van nieuwe landgoederen. Sinds 1995 biedt het rijksbeleid de mogelijkheid om deze te stichten. Van de drie noordelijke provincies maakt vooral Drenthe hier gebruik van.
Landgoedontwikkeling is een trend waar verschillend over wordt gedacht. Sommigen vinden het niet verantwoord dat er op het platteland landgoederen komen waar koopkrachtige lieden - soms protserige - landhuizen laten bouwen, terwijl het tegelijkertijd voor een brede groep belangstellenden vrijwel onmogelijk is geworden om in dorpen op datzelfde platteland passende huisvesting te krijgen. Verder menen tegenstanders dat er via landgoedontwikkeling veel subsidiegeld terecht komt bij enkele individuele landgoedeigenaren en agrariërs die hun land vervolgens duur kunnen verkopen. Daardoor wordt grond die gebruikt zou kunnen worden voor bedrijfsuitbreiding onttrokken aan de landbouw.
Voorstanders stellen daarentegen dat nieuwe landgoederen kunnen helpen de bestaande natuurwaarden te beschermen, dan wel nieuwe natuur te ontwikkelen. Ook kunnen ze als buffer fungeren rond kwetsbare natuur, ecologische verbindingszones vormen en zorgen voor een betere waterhuishouding ten behoeve van natuurgebieden. Bovendien kunnen ze recreatie en toerisme een impuls geven en daarmee bijdragen aan een betere economische basis voor kwetsbare plattelandsgebieden.

Houtopstanden
De Natuurschoonwet van 1928 geeft aan dat een landgoed groter dient te zijn dan 5 hectare en voor meer dan 30 procent met houtopstanden bedekt behoort te zijn. De wet kent een aantal fiscale tegemoetkomingen die een bijdrage moeten leveren aan de instandhouding van de landgoederen.
Het huidige ruimtelijke beleid ten aanzien van landgoederen is uiteengezet in het zogeheten Structuurschema Groene Ruimte van 1995. De ministeries van LNV en VROM hanteren daarin de volgende definitie van een nieuw landgoed: een nieuw te ontwikkelen en duurzaam te beheren boscomplex (al dan niet met overige gronden) met daarin één gebouw (woonhuis) van allure met daarin maximaal drie wooneenheden. Het gebouw heeft primair een woonfunctie. De minimale omvang van de bebossing is 5 hectare. Maximaal 10 procent van de totale oppervlakte is privé-terrein en de rest is openbaar toegankelijk. Het geheel heeft een belangrijke maatschappelijke meerwaarde'. In het beleidsdocument wordt aan gemeenten en provincies gevraagd in hun ruimtelijk beleid aan nieuwe landgoederen mee te werken, zodat in samenhang met woningbouw bos tot stand kan komen.
Niet alle provincies voelen daar voor, blijkt uit een publicatie van de Dienst Landelijk Gebied van augustus 2002. In Groningen is minimaal 25 hectare nieuw bos voorwaarde om een nieuw landgoed te kunnen realiseren. Deze ruime ondergrens is vermoedelijk de reden dat er in Groningen op dit terrein weinig initiatieven van de grond komen. Friesland wil geen nieuwe landgoederen. Nieuwe buitenplaatsen (die aansluiten bij een stedelijke omgeving) zijn wel mogelijk. Buitenplaatsen zouden beter passen bij de (cultuur)historische ontwikkeling van deze provincie. Drenthe voert juist een actief beleid voor nieuwe landgoederen gekoppeld aan bosuitbreiding. In deze provincie zijn nogal wat projecten in ontwikkeling en uitvoering. In het Provinciaal Omgevingsplan zijn criteria opgesteld waarbij men uitgaat van een oppervlakte van tenminste 5 hectare bos. Binnen dit kader werken verschillende gemeenten aan eigen beleidsnotities.

Bosbouw is niet meer het enige
Meino Lumkes, beleidsambtenaar bij de provincie Drenthe, vertelt wat de provinciale intenties zijn. 'Het provinciaal bestuur van Drenthe is vanaf halverwege de jaren negentig bezig bosontwikkeling te bevorderen, mede om de wankele basis van de landbouw te verbreden. Boeren werden gestimuleerd snelgroeiend bos aan te planten. Al snel ontstond toen het idee dat versnippering onwenselijk is en dat bosbouw geclusterd moet gebeuren op plekken waar het verantwoord is. Rond 1998 veranderde het beleid. Snelgroeiend bos moest plaatsmaken voor blijvend bos, met in Drenthe passende boomsoorten als eiken, essen, elzen en berk.
De volgende stap was dat het niet alleen meer moest gaan om het snel volplanten van zoveel mogelijk hectares, maar dat er aandacht moest zijn voor de interne inrichting van landgoederen, oftewel voor een aantrekkelijke omgeving. Bij de bebossing van De Schipborg bij Anloo, rond de daar gesitueerde Berlageboerderij, werden voor het eerst paden en lanen aangelegd volgens een bepaalde systematiek. We vinden dit nu van belang bij elk nieuw te ontwikkelen landgoed. Bosbouw is niet meer het enige. Het gaat nu meer om versterking van natuur en landschap met een daarbij passende bebouwing. Bijna alle Drentse gemeenten hebben hier inmiddels over nagedacht en de helft ervan heeft het één en ander op papier aan beleid. Dat moet ook wel, want bijna elke gemeente is zo langzamerhand wel geconfronteerd met concrete aanvragen voor te ontwikkelen landgoederen. Er zijn de afgelopen jaren meer dan honderd locaties onderwerp van discussie geweest. In ongeveer twintig gevallen hebben eigenaren en gemeenten elkaar gevonden. De plannen voor die landgoederen liggen momenteel op de gemeentehuizen voor planologische goedkeuring.'


Nieuw landgoed beginnen in deze provincie?
Heeft u plannen of ideeën voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed in deze provincie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag op weg en emailen u gratis de benodigde adressen en contactgegevens die u eventueel kunt gebruiken.