Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Informatie over nieuwe landgoederen in de provincie Groningen

Gemeentes binnen de provincie Groningen: 25
Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Pekela, Reiderland, Scheemda, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten, Winsum, Zuidhorn

Alle informatie over nieuwe landgoederen in Groningen op een rij:

Minimale oppervlakte
Een nieuw landgoed moet een functionele eenheid zijn van minimaal 5 hectare groot met een afwisselend patroon van bos en open ruimten. Voor buitenplaatsen en borgwonen, ook wel een boscomplex moet minimaal 5 hectare multifunctioneel bos zijn.

Bebouwingsmogelijkheden
Er wordt een (woon)gebouw van allure toegestaan. In de planvorming is ondersteuning mogelijk van een kwaliteitsteam. Met deze ondersteuning wil de provincie invulling geven aan 'provinciaal bouwheerschap'. Hierbij krijgen de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting en bebouwing extra aandacht.

Mogelijkheden natuurontwikkeling & opstelling landgoed
Het landgoed moet een afwisselend patroon hebben van bos en open ruimtes. Het landgoed moet deels zijn opgesteld voor het publiek.

Locatie
De provincie ziet verschillende kansrijke gebieden. Bijvoorbeeld; Westerwolde, Westerkwartier en het hogeland. Bij de aanleg mogen er geen beperkingen ontstaan voor bestaande agrarische bedrijven. De verschillende projecten worden door de provincie beoordeeld op basis van een samenhangende ruimtelijke visie van de gemeente.

De mogelijkheden van uw terrein binnen een specifieke gemeente
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van uw terrein binnen de gemeente, neem
contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten voor deze provincie
Zoekt u een geschikte landschapsarchitect, of heeft u andere vragen neem
dan contact met ons op voor gratis vrijblijvend advies. Landoederen Net helpt u graag op weg.


Meer informatie en artikelen omtrent nieuwe landgoederen in Groningen:

Pop 2009-2012 geeft aan;
We willen de kansen voor landschapsontwikkeling in combinatie met woningbouw benutten. We bieden daarom ruimte voor het incidenteel en in geringe aantallen ontwikkelen van landgoederen, borgwoningen en buitenplaatsen
in het buitengebied. Daarbij moet sprake zijn van een woongebouw van allure, met minimaal vijf hectare grond die gedeeltelijk voor het publiek toegankelijk moet blijven. Zowel het woongebouw als de inrichting van het bijbehorende gebied moet respect tonen voor de onderscheiden essentiële en ondersteunende landschapskarakteristieken en natuurwaarden. Ze moeten ook een wezenlijke bijdrage leveren aan behoud en versterking van deze waarden. Wij zien bijvoorbeeld kansen voor deze vorm van landschapsontwikkeling in de Veenkoloniën en Westerwolde, waar wij via landschapsontwikkelingszones verbindingen willen leggen tussen het beekdal van de Ruiten en Westerwoldse Aa en het omliggende open gebied. Ook in de nationale landschappen, op kwelderwallen en glaciale ruggen, en aansluitend op de
EHS, zien wij hiervoor kansen

Onderstaande tekst is onderdeel van een artikel geschreven door André Ligthart Schenk uit het tijdschrift Noorderbreedte, - NO. 5. (1999) Noorderbreedte is het tijdschrift over het landschap, de cultuurhistorie, de natuur en het milieu in Friesland, Drenthe en Groningen.

Nieuwe landgoederen in Noord-Nederland

Stania-state, Verhildersum, Lauswolt, Nienoord, Oldengaerde. De namen van historische landgoederen in het Noorden hebben een vertrouwde klank en roepen beelden op van een statig huis, een brede gracht, een oprijlaan, monumentale bomen, een klassiek vormgegeven tuin. De landgoederen en buitenplaatsen die in de 17e en 18e eeuw gesticht werden stralen welvaart uit, goed smaak en een weelderige levensstijl. Genotzucht ook.

De Nederlandse overheid probeert vanaf 1993 met verschillende middelen (subsidies, belastingvoordelen en deskundig advies) het stichten van nieuwe landgoederen te stimuleren. De historische landgoederen worden om een aantal redenen zeer gewaardeerd. Ze kenmerken zich door een markant gebouw, omgeven door moes- en siertuinen, een park, bos, wei- en bouwland. Het veelzijdige geheel, de karakteristieke stijl van gebouwen, tuinen en parken, heeft een cultuurhistorische waarde. De bijbehorende bossen en parken zijn in veel gevallen landschappelijk en ecologisch belangrijk. De landschappelijke waarde kan bestaan uit de toevoeging van bos en waterpartijen aan een landschap dat voornamelijk bestaat uit weidegrond. De ecologische waarde uit het voorkomen van bepaalde planten en dieren en het fungeren als ecologische verbindingszone tussen verspreid liggende natuurgebieden. Landgoederen kunnen bovendien een economische waarde hebben. Niet alleen vanwege de waarde van het onroerend goed, maar ook omdat een landgoed een economisch gezonde onderneming kan zijn, met inkomsten uit bosbouw, veeteelt en recreatie.
Dit artikel beperkt zich tot nieuwe landgoederen en laat buitenplaatsen buiten beschouwing. Buitenplaatsen komen vooral voor in een stedelijke omgeving en bestaan uit een of meer gebouwen (woning, kantoor, nutsgebouw) in een royale tuin of een park. Een nieuw landgoed wordt door de ministeries van LNV en VROM omschreven als 'een nieuw te ontwikkelen en duurzaam te beheren boscomplex (al dan niet met overige gronden) met daarin één gebouw (woonhuis) van allure met daarin maximaal 2 à 3 wooneenheden. Het gebouw heeft primair een woonfunctie. De minimale omvang van de bebossing is vijf hectare. Maximaal 10% van het totale oppervlak is privéterrein en de rest is openbaar toegankelijk. Het geheel heeft een belangrijke maatschappelijke meerwaarde'.

Belastingvoordelen
Het idee om de aanleg van nieuwe bossen te stimuleren door het voor particulieren aantrekkelijk te maken nieuwe landgoederen te stichten werd voor het eerst geopperd in het advies van de commissie Rauwenhoff (Commissie Bosuitbreiding; januari 1993). Dit advies is integraal overgenomen in het Nationaal Bosbeleidsplan (december 1993).
Het overheidsbeleid is gericht op het realiseren van nieuw bos, nieuwe natuurwaarden en meer landschappelijke kwaliteit. Ondernemers en particulieren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen door nieuwe landgoederen en buitenplaatsen te stichten. Zij kunnen bij de voorbereiding op planologische medewerking en advies van de overheid rekenen. Na realisatie krijgen zij recht op dezelfde belastingvoordelen als eigenaren van bestaande landgoederen die onder de Natuurschoonwet vallen. Deze wet stelt een aantal voorwaarden en verplichtingen waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor vermindering van o.a. vermogensbelasting, onroerende zaakbelasting en successierecht. (Nieuwe landgoederen; wegwijs in ondersteuning en subsidies)

Negatieve associaties
Voor de realisering van nieuwe landgoederen is de medewerking van provincies en gemeenten een voorwaarde. Een nieuw landgoed moet passen in het streekplan, het bestemmingsplan en in het natuurbeleidsplan. De provinciale overheden van Groningen en Friesland staan minder positief tegenover deze ontwikkeling dan de Drentse. Dit komt misschien door de associaties die het woord 'landgoed' oproept. In gebieden waar 'landgoed' wordt geassocieerd met politieke overheersing en feodale verhoudingen staat men minder positief tegenover het idee dan waar het landgoed herinneringen oproept aan bescherming en werkgelegenheid. Of heeft het te maken met de negatieve associaties die de akkerbouwers van de uitgestrekte klei- en veengebieden van Groningen en Friesland hebben bij bomen? Zij hebben het niet zo op hoogopgaand gewas dat niet gemaaid of ondergeploegd kan worden. Bomen en struiken zijn alleen acceptabel als erfbeplanting ter bescherming tegen gure noordwesten winden. Hoe het ook zij: in de Streekplan-uitwerking De Blauwe Stad wordt de aanleg van landgoederen en het experimenteren met 'nieuwe buitenplaatsen' wel als mogelijkheid genoemd.

Noordelijke initiatieven
Het stimuleren van de aanleg van nieuwe landgoederen door de overheid past in het 'En-En-denken' van de jaren negentig. Deze manier van denken kenmerkt zich door de vooronderstelling dat in goede keuzes, zo veel mogelijk belangen verenigd worden. Met de aanleg van nieuwe landgoederen worden de belangen gediend van natuur en milieu (aanleg en in stand houden van natuur, vermindering van kooldioxyde in de atmosfeer, aanleggen van ecologische verbindingszones). Tegelijkertijd worden met de aanleg van nieuwe landgoederen en buitenplaatsen de belangen gediend van mensen die de behoefte en de middelen hebben om exclusief en in het groen te wonen. Ten derde wordt de aanleg van landgoederen en buitenplaatsen door de overheid gezien als een geschikt middel om plattelandsgebieden sociaal en economisch te versterken. En ten slotte biedt het omzetten van agrarische bedrijven in landgoederen op beperkte schaal de mogelijkheid om de toekomstperspectieven van agrarische bedrijven te verbeteren.
De landgoederen die in het Noorden zijn gerealiseerd , komen allemaal voort uit initiatieven van landbouwers die nieuwe kansen voor hun onderneming zochten. De initiatiefnemers kennen dus de streek, de grond en de gevoeligheden van de bewoners. De angst van sommige overheden en politieke partijen dat met de nieuwe landgoederen de feodale verhoudingen uit de Middeleeuwen en de praalzucht uit de Gouden Eeuw weer terug zullen keren, lijkt daarom ongegrond.


Nieuw landgoed beginnen in deze provincie?
Heeft u plannen of ideeën voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed in deze provincie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag op weg en emailen u gratis de benodigde adressen en contactgegevens die u eventueel kunt gebruiken.