Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Goedkeuring bestemmingsplan t.a.v. het nieuw landgoed ontwerp

Er komt een moment dat het bestemmingsplan ten aanzien van het nieuwe landgoedontwerp goedkeuring moet krijgen. In het schema bij stap 1 het benaderen van de juiste contactpersonen is te lezen dat het landgoedplan eerst wordt voorgelegd aan de gemeente ter goedkeuring. De gemeente start uiteindelijk ook de openbare RO-procedure en stelt het uiteindelijke nieuwe bestemmingsplan vast. Dit vastgestelde bestemmingsplan wordt ter goedkeuring aan de provincie gestuurd.

Voor de goedkeuring van de plannen die tot een uiteindelijke goedkeuring van het bestemmingsplan moet leiden wordt er naar veel verschillende onderdelen van het nieuwe landgoed gekeken.

De belangrijkste onderdelen die van de totaalvisie van het nieuwe landgoed bekeken worden zijn:

» De beschrijving van de locatie
» De inrichtingsschets van het gebied
» Een beeldkwaliteitsplan voor het ontwerp
» De exploitatieopzet

De belangrijkste onderdelen die met betrekking tot de functie van het nieuwe landgoed bekeken worden zijn:
» Minimale totale omvang van het nieuwe landgoed. Het minimale aantal hectares voor nieuw bos/natuur en bebouwing is verschillend per provincie (zie ook de pagina's op 'Beleidsregels per provincie')
» De woonfunctie van de nieuwe bebouwingseenheden. Zijn er eventueel kleinschalige functies gebonden aan het buitengebied

De belangrijkste onderdelen die met betrekking tot de planologische ruimte van het nieuwe landgoed bekeken worden zijn:
»  Woningen in combinatie met gemeentelijke plannen en of knelpunten van de
provincie in verband met ruimtegebruik.
»  Wateraspecten. Koppeling planlocatie aan provinciaal beleid.
»  Bouwvolume. Hier is geen vastgestelde norm voor, maar dit is afhankelijk van de totaalopzet


Bent u nieuwsgierig wie u als specialist kunt benaderen voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed op het grondstuk wat u in gedachten heeft?

Stuur ons hier vrijblijvend een bericht

Wij nemen dan contact met u op en sturen u direct gratis de contactgegevens op van specialisten die voor uw gebied de experts zijn om het proces in gang te zetten.